PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL QUART TRIMESTRE

PMP 4t 2017 CAT

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE

PMP 4t 2017

Període mitjà de pagament global a proveïdors 3r trimestre 2017

Per_ode_mitj__de_pagament_global_a_prove_dors_3r_trimestre_2017