Període mitjà de pagament global a proveïdors 3r trimestre 2017

Per_ode_mitj__de_pagament_global_a_prove_dors_3r_trimestre_2017