PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL QUART TRIMESTRE

PMP 4t 2017 CAT

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE

PMP 4t 2017

Període mitjà de pagament global a proveïdors 3r trimestre 2017

Per_ode_mitj__de_pagament_global_a_prove_dors_3r_trimestre_2017

Període mitjà de pagament gobal a proveïdors trimestral detall per entitats 2n trimestre

Per_ode_mitj__de_pagament_gobal_a_prove_dors_trimestral_detall_per_entitats_2n_trimestre

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE 2017

PER_ODE_MITJ__DE_PAGAMENT_A_PROVE_DORS_1R_TRIMESTRE

PERIDO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 1R TRIMESTRE 2017